Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อจท-2. 7/2567

หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ยกเว้นการยื่นคำขออนุญาตกรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่เป็นการเสนอขายตามแผนฟื้นฟูฯ ให้แก่ บจฟฟ. ที่เปิดเผยข้อมูลได้ตามเกณฑ์ โดยยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนโดยการยื่นแบบ filing

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เป็นการทั่วไป (ยกเว้นการยื่นคำขออนุญาต)2.1 เป็นบริษัทจดทะเบียน (หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ mai) ที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย โดยที่แผนฟื้นฟูฯ ต้องระบุระยะเวลาเสนอขายอย่างแน่นอนและชัดเจน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.2 ไม่มีเหตุหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลัง 1 ปี และงวดล่าสุดก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูฯ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 3. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบ filing ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูฯ3.1 การกำหนดให้ยื่นแบบ filing โดยใช้แบบ filing เดียวกับที่เสนอขายแบบ PO ทั่วไป (แบบ 69-1) และเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 3.2 รายละเอียดขั้นต่ำของข้อมูลการฟื้นฟูกิจการที่กำหนดให้เปิดเผยในแบบ filing

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 3.3 การจัดให้มี FA ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ร่วมจัดทำแบบ filing โดย FA ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ และ FA ต้องไม่เป็นผู้บริหารแผน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 3.4 การกำหนดให้แบบ filing มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) (cooling off period)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 4. การกำหนดระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยให้เป็นไปตามที่แผนฟื้นฟูฯ กำหนด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 
 5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายคณิต ศรีประเสริฐ โทรศัพท์ 0-2033-9821 / นางสาวฐิติมา เกิดทองโทรศัพท์ 0-2263-6367 / นางสาววรวรรณ อภินันท์กูล โทรศัพท์ 0-2033-9604 หรือ email: corporat@sec.or.th