Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนด. 12/2567

ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุน ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แบบสำรวจความคิดเห็น


ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่1. การปรับปรุงทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว (ตามข้อ 3.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การปรับปรุงเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน (NC) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 (ตามข้อ 3.2)2.1 การปรับปรุงเงินกองทุนขั้นต่ำ (ตามข้อ 3.2.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 การปรับปรุงอัตรา NC ส่วนที่รองรับความเสี่ยงจาก การเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าใน hot wallet (ตามข้อ 3.2.2 (1))

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 การปรับปรุงอัตรา NC ส่วนที่รองรับความเสี่ยงจาก การเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าใน cold wallet (ตามข้อ 3.2.2 (2))

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 อัตรา NC ส่วนที่รองรับความเสี่ยงจาก trading service risk (ตามข้อ 3.2.2 (3))

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 การกำหนดเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงเพิ่มเติมจาก การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ใน hot wallet แต่ละกระเป๋าเกินกว่า adjusted NC (ตามข้อ 3.2.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.6 การใช้บังคับและบทเฉพาะกาล (ตามข้อ 3.2.4)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การปรับปรุงเกณฑ์สัดส่วนการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลลูกค้าของศูนย์ซื้อขายฯ นายหน้าฯ ผู้ค้าฯ และผู้จัดการเงินทุนฯ ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ตามข้อ 3.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การปรับปรุงการระงับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 (ตามข้อ 3.4)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเพิ่มความชัดเจนการใช้กรมธรรม์ประกันภัย ในส่วนของ DA custody risk และ DA trading service risk (ตามข้อ 3.5)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 6. การปรับปรุงระดับเตือนภัย (ตามข้อ 3.6)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 7. ยกเลิกหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเก็บรักษาทรัพย์สินฯ แบบ cosign (ตามข้อ 3.7)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 8. การปรับปรุงการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานเงินกองทุน (ตามข้อ 3.8)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 9. การปรับปรุงแบบรายงานและคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ9.1 การปรับปรุงแบบรายงาน ดจ. 1 (ตามข้อ 3.9.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 9.2 การปรับปรุงแบบรายงาน ดจ. 2 (ตามข้อ 3.9.2)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 10. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ )

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 11. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ )

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 12. ร่างภาคผนวก 1 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ [แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 (ฉบับที่ )]

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 13. ร่างภาคผนวก 2 การดำเนินการกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - 4 [แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 (ฉบับที่ )]

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 14. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน (ฉบับที่ )

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 15. แบบ ดจ. 1 และคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 16. แบบ ดจ. 2 และคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 17. แบบ ดจ. 1/1

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1.นายพิรียพงศ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ โทรศัพท์ 0-2033-9815 e-mail: phireeyaphon@sec.or.th / 2. นางสาวพิชชา ลีลาพรพิสิฐ โทรศัพท์ 0-2033-9744 e-mail: pitchal@sec.or.th