Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อสน. 15/2567

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การใช้คำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะสำหรับโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน (ตามข้อ 3.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ GSST (ตามข้อ 3.2)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ SLT (ตามข้อ 3.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การเปิดเผยข้อมูลโทเคนดิจิทัลผ่านช่องทางของ ICO portal (ตามข้อ 3.4)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. การเปิดเผยข้อมูลโทเคนดิจิทัลผ่านช่องทางของศูนย์ซื้อขายฯ (ตามข้อ 3.5)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 6. การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ของ GSST และ SLT (ตามข้อ 3.6)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 7. การมีผลใช้บังคับของกฎเกณฑ์ (ตามข้อ 3.7)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 8. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2567 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ ) และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 1 - 2)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 9. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2567 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โทเคนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคม โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน และโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (เอกสารแนบ 3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 10. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2567 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่ ) และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 4 - 5)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 11. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 6)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 12. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 7)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นายวทันย์ ยินดี โทรศัพท์ 0-2033-4654 email: watan@sec.or.th / 2. นางสาวฐาปนี ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ โทรศัพท์ 0-2263-6038 email: thapanee@sec.or.th / 3. นางสาวพิชชา ลีลาพรพิสิฐ โทรศัพท์ 0-2033-9744 email: pitchal@sec.or.th