Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนด. 24/2567

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ท่านเห็นว่าเนื้อหาของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่ทบทวนนี้มีความขัดแย้งหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นหรือไม่

   ขัดแย้ง (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ซ้ำซ้อน (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ขัดแย้ง  

 เหตุผล

 2. วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องนี้ ยังมี ความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตในปัจจุบัน หรือไม่

   ไม่สอดคล้อง (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ไม่จำเป็น (โปรดระบุด้านล่าง)  

   จำเป็นสอดคล้องและจำเป็น  

 เหตุผล

 3. ท่านเห็นว่า พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องนี้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ หรือเป็นอุปสรรคเติบโตทางเศรษฐกิจใด ๆ หรือไม่

   ไม่เป็นอุปสรรค  

   เป็นอุปสรรค (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)  

 เหตุผล

 4. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ระบบอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

   เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)  

 เหตุผล

 5. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ระบบคณะกรรมการตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

   เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)  

 เหตุผล

 6. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศ

   เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)  

 เหตุผล

 7. ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดโทษอาญาตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

   เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)  

   ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)  

 เหตุผล

 8. ท่านเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง จาก พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ฉบับปัจจุบัน และประกาศที่เกี่ยวข้อง

 9. ท่านเห็นว่าประชาชนมีภาระอย่างไรบ้างจากการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ฉบับปัจจุบันและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 10. ท่านเห็นว่ามีประเด็นใดใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องที่สมควรถูกยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงหรือไม่

   ไม่มี  

   มี (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)  

 เหตุผล

 11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวภิญญาพัชญ์ กาสา โทรศัพท์ 0-2033-9753 อีเมล pinyapat@sec.or.th / นายกฤษณ์ ตันติภิรมย์ โทรศัพท์ 0-2263-6256 อีเมล dpsec@sec.or.th