Sign In
โครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ

​​​​​​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.") ได้กำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่ 3: การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ส่งเสริมภาคธุรกิจให้ตระหนักรู้และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) และมอบหมายให้ ก.ล.ต. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผน NAP ที่ผ่านมา ก.ล.ต. มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนผนวกหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำเข้าไปในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลักดันให้แผน NAP บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่มโครงการ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ" โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลแก่หน่วยงานในภาคตลาดทุนที่ดำเนินการตามมาตรา 33 หรือตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพให้การสนับสนุนด้านคนพิการเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านคนพิการในตลาดทุนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริม ESG  สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยที่ครอบคลุมในทุกมิติ

 

เกณฑ์การพิจารณา

1. หน่วยงานในตลาดทุนที่มีการจ้​างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือ ส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

2. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (นับย้อนจนถึงวันรับสมัคร)

 

ประเภทรางวัล

1. รางวัลด​าวรุ่ง : บริษัทที่เริ่มดำเนินการเรื่องคนพิการตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด ในปี 2565 เป็นปีแรก

2. รางวัล​ดีเด่น : รางวัลแก่บริษัทที่ดำเนินการด้านคนพิการตามมาตรา 33 หรือตามมาตรา 35 ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด มากกว่า 1 ปี

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเภท “รางวัลดาวรุ่ง" 

ลำ​ดับที่​ชื่อ​บริษัท
1.        บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2.     ​   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)


 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเภท “รางวัลดีเด่น"  

ลำดับ​​ที่​ชื่อบริษัท
1.        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2.        ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.        บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
4.        บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5.        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6.        บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
7.        บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
8.        ​บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
9.        บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
10.    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
11.    บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12.    บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
13.    บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
14.    บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
15.    บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
16.    บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
17.    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
18.    บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
19.    บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
20.    บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
21.    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22.    บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
23.    บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
24.    บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25.    บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
26.    บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
27.    บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
28.    บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
29.    บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
30.    บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
31.    บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
32.    บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
33.    บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
34.    บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
35.    บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
36.    บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
37.    บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
38.    บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
39.    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
40.    บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
41.    บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
42.    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
43.    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
44.    บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
45.    บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
46.    บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
47.    บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
48.    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
49.    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
50.    บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
51.    บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
52.    บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
53.    บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
54.    บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
55.    บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
56.    บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
57.    บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
58.    บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
59.    บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
60.    บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
61.    บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
62.    บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
63.    บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
64.    บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
65.    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน )
66.    บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
67.    บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
68.    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
69.    บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
70.    บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
71.    บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
72.    บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
73.    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
74.    บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
75.    บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
76.    บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
77.    บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
78.    บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
79.    ​บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ​


​​​

ค​ลิปวีดิโอ