Sign In
กฎเกณฑ์

​​การกำกับรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี


1. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 


เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของข้อมูลในรายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมุ่งเน้นที่จะผลักดันและสนับสนุนให้สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของการพัฒนามาตรฐานการบัญชีให้เป็นไปตาม International Financial Reporting Standards (IFRSs) ที่กำหนดโดย International Accounting Standards Board (IASB) และมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม International Standards on Auditing (ISAs) ที่กำหนดโดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี

โทรศัพท์ 0-2263-6097 หรือ 0-2263-6096

ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน

โทรศัพท์ 0-2263-6095