Sign In
กฎเกณฑ์
​​ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน

 

การขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยคุณสมบัติของผู้สามารถขอความเห็นชอบได้ มีดังนี้


 

ประเภทของผู้จัดการกองทุน​​​คุณสมบัติ
ผู้จัดการกองทุนรวมทั่วไป (Mutual FM)             

ดาวน์โหลด PDF

ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative FM)

 

ดาวน์โหลด PDF

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property FM)

 

ดาวน์โหลด PDF

ผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure FM)                               
 

ดาวน์โหลด PDF

ประเภทของนักวิเคราะห์การลงทุ​นคุณสมบัติ
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน          

 

ดาวน์โหลด PDF

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

 

ดาวน์โหลด PDF

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

ดาวน์โหลด PDF

นักวิเคราะห์การ​ลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

 

ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน 

โทรศัพท์ 0 2033 4656 หรือ 0 2033 6556

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง 

โทรศัพท์ 0 2263 ​6536​