Sign In
ข้อมูลตลาดทุน
​​​​บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน​
ผู้บริหาร
ผู้จัดการกองทุน (รวมทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล)
ผู้จัดการลงทุนในสัญญา​ซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์​
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
พนักงานหรือตัวแทน (บุคคลธรรมดา) ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนภายใต้บริษัท
นักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
รายงานวันหมดอายุทะเบียนนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนภายใต้สังกัด
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ


​​​

​SEC​ Help Center

โทรศัพท์  1207​