Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 31/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินอย่างแท้จริงวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
13/09/2562
15/10/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 29/2562]


หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดส่งแบบรายงานวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
10/09/2562
10/10/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 30/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
13/09/2562
30/09/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-3. 28/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของ บลจ.ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของ บลจ. ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
30/08/2562
30/09/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 21/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท ลดความยุ่งยากซับซ้อนและสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

17/07/2562 - 20/08/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อจต. 18/2562]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW) ให้กระชับ เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

18/04/2562 - 17/05/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 17/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปรับปรุงแนวทางการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ การดำเนินการในกรณีที่ดำรงเงินกองทุนไม่ได้ และรายละเอียดการคำนวณเงินกองทุน เพื่อให้หลักเกณฑ์สะท้อนความเสี่ยงและจำกัดความเสียหายได้ดียิ่งขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

12/04/2562 - 14/05/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อกต. 13/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

13/03/2562 - 12/04/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล