Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 37/2564]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน

เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้กฎเกณฑ์มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
19/10/2564
18/11/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อทส. 36/2564]


การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงธุรกรรมวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
เหลืออีก 2 วัน
29/09/2564
28/10/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[ออส. 17/2558] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding)

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

30/09/2558 - 30/10/2558

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อสภ. 26/2560] ปิดรับฟังแล้ว


การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

15/09/2560 - 08/10/2560

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อสภ. 39/2559] ปิดรับฟังแล้ว


หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code)

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

29/08/2559 - 31/10/2559

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อสภ. 32/2559] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

22/07/2559 - 31/10/2559

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด