Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจท-2. 24/2565]


การปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ SMEวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
08/08/2565
06/09/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 25/2565]


หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนให้เหมาะสมกับนิยามผู้ลงทุนที่ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการธุรกรรม Repo เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
11/08/2565
26/08/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 23/2565]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ การเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้จัดการ รวมถึง การกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการ ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
25/07/2565
23/08/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-1. 22/2565]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็น investment company

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็น investment companyวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
19/07/2565
18/08/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 21/2565] ปิดรับฟังแล้ว


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ underwriter รองรับการจัดสรรหุ้น SMEวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

30/06/2565 - 15/07/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อทง. 20/2565] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

23/06/2565 - 23/07/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อกต. 19/2565] ปิดรับฟังแล้ว


ร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังคามคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

15/06/2565 - 29/06/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อจท-2. 18/2565] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่ขอเสนอขายหุ้น IPO ในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

10/06/2565 - 09/07/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด