Sign In
จัดซื้อจัดจ้าง​
2561
งานจ้าง MA อุปกรณ์ Load Balance ยี่ห้อ F5 รุ่น 4200V ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
​โครงการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
การจัดจ้าง Agency เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication Plan : IMC Plan) และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
จัดเช่ารถยนต์และรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 60 เดือน
โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
​จัดจ้างผู้จัดทำบูธนิทรรศการ ขนาด 50 ตารางเมตร
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook High Performance (Tablet ยี่ห้อ Microsoft New Surface Pro) จำนวน 41 ชุด
การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
การจัดเช่าระบบโครงการ E-learning จำนวน 1 ชุด จัดทำ content จำนวน 2 วิชา
2560
จัดหาฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
​งานจ้าง MA ระบบ ECM (Enterprise Content Management) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​งานจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป
​งานจัดจ้างพัฒนาระบบงานบริการค้นหาข้อมูล (Search Engine)
​จัดจ้างปรับปรุงประตูช่องทางหนีไฟอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
​การจัดหาระบบการพิมพ์เอกสารแบบขาวดำ
​จ้างจัดทำสมุดบันทึกพร้อมซองบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3,000 เล่ม
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ
งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งานโครงการตรวจประเมินการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบการปฏิบัติตาม Security Policy
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาทดแทนอุปกรณ์ Tape Library และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ Core Switch
งานจัดจ้างผู้รับเหมาะปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 28 - 30 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีพิเศษ
งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน Virtual Machine
​จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งานจ้างนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Systems analysis) จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 1 ปี
งานโครงการพัฒนาและตรวจประเมินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Information Security Management System : ISMS)
2559
​การจัดหาระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 15, 16 และ 30
งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ Deep Security จำนวน 1 ระบบ
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Deep Security
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์โครงการ Backup System
งานจ้างบริหารจัดการอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ
งานจัดหา PC Server โครงการขยายประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน Virtual Machine จำนวน 2 ชุด
งานจัดซื้อระบบโทรศัพท์ และ Call Center
งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 1 ปี
งานจัดหา Scanner จำนวน 22 เครื่อง
2558
​งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ 9 รายการ
งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
​ซอฟต์แวร์ Deep Security จำนวน 20 Licenses พร้อมติดตั้ง
​งานจัดหา PC Server ระบบตรวจสอบพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ จำนวน 3 ชุด และ PC Server (DC ESX Server) จำนวน 2 ชุด
​โครงการจ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
​งานจัดหาจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 330 ชุด​
2557
งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Load Balance จำนวน 2 ชุด​
​การจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft จำนวน 2 รายการ
​โครงการจ้างตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
​การจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง
​งานจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 309 ชุด โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Mail Gateway จำนวน 2 ชุด
งานจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง​
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Firewall
​งานจัดเช่าบริการระบบคอมพิวเตอร์โครงการ Security Log Monitoring Service ระยะเวลาบริการ 3 ปี
งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด​
งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Firewall จำนวน 2 ชุด
​โครงการจัดจ้างผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับข้อกำหนดขอบเขตงานการว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556
​จัดจ้างพนักงานขับรถ จำนวน 9 อัตรา
​การจัดหาระบบ VDO Conference จำนวน 1 ชุด
​​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์งาน Virtual Machine Infrastructure เพื่อรองรับระบบการขอใบรับรอง (CA) และระบบบน Website
​งานจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
​งานจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System – HRIS)
​งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 3 ปี
​งานจัดหาระบบจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management - IDM)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2033-9971​
​​​