Sign In
สิทธิของผู้ลงทุน

​​​สิทธิของผู้ใช้บริการตัวกลาง

สิทธิของผู้ใช้บริการตัวกลาง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. สิทธิในการเลือกใช้บริการ ผู้ลงทุนมีสิทธิในการเลือกใช้บริการจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และตัวแทนขายหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลหลายอย่าง อาทิ ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริการที่เสนอ เช่น ให้บริการแนะนำการซื้อขายหุ้น หน่วยลงทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น พิจารณาช่องทางการให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร พิจารณาสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ผู้ลงทุนจะได้รับหรือต้องปฏิบัติเมื่อใช้บริการ พิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการใช้บริการรวมถึงระเบียบ วิธีปฏิบัติ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน

 2. สิทธิในฐานะลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้รับการประเมินความพร้อมในการลงทุน และประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยจะได้รับบริการที่สอดคล้องกับประเภทลูกค้า ได้รับหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ซึ่งมีข้อมูลให้ผู้ลงทุนตัดสินใจอย่างเพียงพอ ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่การใช้บริการหรือการลงทุนจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ลงทุนอย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนทั้ง ๆ ที่ยังมีข้อสงสัย เพราะอาจลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับความเสี่ยง

 3. สิทธิในการรับสื่อโฆษณาอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่วนของเนื้อหาและวิธีการนำเสนอในจำนวนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุน โดยสื่อโฆษณาต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุน ไม่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน ยกเว้นว่าเป็นการแสดงผลการดำเนินงานในอดีต การประมาณการผลตอบแทนในอนาคต มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสมและมีการแจ้งสถานที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหรือการลงทุน

 4. สิทธิในการรับบทวิเคราะห์ ผู้ลงทุนจะได้รับการเสนอการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง เหมาะสมกับภาวะการลงทุน หรือความต้องการของลูกค้า

 5. สิทธิเพิ่มเติมตามประเภทหลักทรัพย์
  หุ้น: ผู้ลงทุนจะได้รับบทวิเคราะห์หุ้นด้านปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis)
  หุ้นกู้: ผู้ลงทุนที่ติดต่อซื้อหุ้นกู้กับผู้ค้าหลักทรัพย์ (Dealer) จะได้รับข้อมูลราคาที่เสนอซื้อขาย เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขาย และเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซื้อขาย
  กองทุนรวม: ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ลงทุนตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน กรณีซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์เป็นครั้งแรก (unit-linked) จะได้รับสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว และโดยหากผู้ลงทุนใช้สิทธิขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center 

โทรศัพท์ 1207 ​