Sign In
สิทธิของผู้ลงทุน

​​​​​​​​​​กฎหมายได้กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกหลอก หรือถูกเอาเปรียบ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสีย ป้องปรามการปฏิบัติไม่ถูกกฎหมายหรือขาดจริยธรรมของกิจการ รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกิจการที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและการดำเนินงานที่สำคัญของกิจการด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center

โทรศัพท์  1207​