Sign In
ก.ล.ต. กับผู้ลงทุน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน จะส่งเสริมการระดมทุนของกิจการ ซึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ ก.ล.ต. จะเข้าไปช่วยคุ้มครองผู้ลงทุนในทุกเรื่อง หรือช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน แต่บทบาทหลักของ ก.ล.ต. คือ การดูแลให้ผู้ลงทุนได้รับความเป็นธรรม และมีเครื่องมือที่จะดูแลปกป้องสิทธิของตัวเองได้อย่างเพียงพอ


 

ก.ล.ต. ดำเนินมาตรการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน  อาทิ

  • การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

  • การยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (corporate governance)

  • การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อการการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover)

  • การดำเนินการเมื่อมีการกระทำผิดในบริษัทจดทะเบียน (corporate fraud)

  • การดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม น่าเชื่อถือ

  • การให้ความรู้และคำเตือนแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้มีความรู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมีความระมัดระวัง เมื่อถูกชักชวนให้ลงทุน ซึ่งอาจ​เป็นการหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้


 
คลิปความรู้

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center

โทรศัพท์  1207