Sign In
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
​​ข้อมูลการระดมทุน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / กองทุน
ตราสารที่ออกใหม

หนังสือชี้ชวนแบบ filing 
​​รายงานการเสนอขาย
การอนุญาตเป็นผู้ออกตราสารหนี้

​​Bond Supermart
สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
รายงานประจำปีบริษัทจดทะเบียน
งบการเงิน
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (59-2)
รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (246-2)
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
จำนวนสิทธิการออกเสียงของ บจ. ที่ซื้อหุ้นคืน
ผู้ได้รับอนุญาต / ขึ้นทะเบียน (บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนทุกประเภท)​
นังสือชี้ชวนและรายงานกองทุน​รวม


ข่าวและสถิติ
ข่าว​

สถิติ

(​ประกอบด้วย สถิติตลาดทุน /การอนุญาตและเสนอขายหลักทรัพย์ / การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ / กองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)