Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​SEC Help Center

SEC Help Center บริการตอบคำถาม ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุนไทย รวมถึงรับข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน และการให้เบาะแส เกี่ยวกับการได้รับความไม่เป็นธรรม การกระทำไม่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในตลาดทุน โดยแบ่งการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้


กรณีพบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. โดยทุจริต เรียกรับสินบน หรือมีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน / ชี้เบาะแส พร้อมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง ได้ โดย ก.ล.ต. จะมีคณะกรรมการพิจารณา และกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสท่านสามารถส่งหนังสือร้องเรียนตรงไปยัง


ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กทม. 10900 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207