Sign In
รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส สอบถามข้อมูล

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SEC Complaint Center

SEC Complaint Center บริการตอบคำถาม ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุนไทย รวมถึงรับข้อเสนอแนะ 
เรื่องร้องเรียน และการให้เบาะแส เกี่ยวกับการได้รับความไม่เป็นธรรม การกระทำไม่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในตลาดทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลการหลอกลงทุนในตลาดทุน โดยแบ่งการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ ​

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส สอบถามข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทุกวัน ทั้งนี้ การติดต่อนอกเวลาทำการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป​ ​  

 • ​กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน​ออนไลน์

 • e-mail : complaint@sec.or.th 

 • โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (ร้องเรียน) หรือ กด 5 (สอบถามข้อมูล) หรือ กด 22 (แจ้งข้อมูลหลอกลงทุน), 065-508-9595 ,​062-592-7842​

 • ไปรษณีย์
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
  333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  (download แบบฟอร์มการร้องเรียน)

 • เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง : (ในวันและเว​ลาทำกา​ร 8.30 ​​- 16.30 น.) :
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  (แผนที่)​

หมายเหตุ   
ท่านสามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ (ไม่พักเที่ยง)
สำหรับการติดต่อนอกเวลาทำการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในเวลาทำการถัดไป


หากพบเห็นพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่านช่องทางนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207