Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SEC Help Center

​​

นวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน


​การแจ้งเรื่องร้องเรีย​​น ขอให้ท่านแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญ ได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นร้องเรียนแทน

 3.  ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ/ ​บริษัทจดทะเบียน บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ถูกร้องเรียน

 4. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (โปรดระบุให้ชัดเจน) ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาเรื่องร้องเรียน และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักฐานการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ใบโอนเงิน ใบฝาก-ถอนเงิน ใบโอนหลักทรัพย์รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า (statement report) เอกสารชักชวน / สัญญาที่ท่านทำกับบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุน สำเนาเช็คและหลักฐานอื่นที่ท่านคิดว่าเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินการของ ก.ล.ต.

 5. ข้อมูลการร้องเรียนกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ หน่วยงานอื่นที่ท่านเคยร้องเรียน / ชี้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ตำรวจ หรือศาล เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนของท่าน

แนวทางในการรับเรื่องร้องเรียน

 • ​​​ในเบื้องต้น หากท่านพบปัญหาจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการจากผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ขอให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ ก่อน 

 • ​​​หากหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาให้พอใจได้ ท่านสามารถขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนกับ SEC Help Center ได้ 

 • ​​​​​​​การเรียกค่าเสียหายหรือดำเนินการกับข้อพิพาททางแพ่งของท่านได้ หากท่านต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านควรติดต่อกับ หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทผู้ให้บริการหรือพิจารณาฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่ง และหากท่านต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อทนายความหรือสภาทนายความเพื่อขอคำแนะนำได้

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของ SEC Help Center :
 • SEC Help Center จะเริ่มดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. ซึ่งใช้กับผู้ร้องเรียนเป็นการทั่วไปทุกราย โดยผู้ร้องเรียนจะต้องให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. ที่เพียงพอต่อการพิจารณาข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ก.ล.ต. อาจไม่สามารถดำเนินการ
  เรื่องร้องเรียนของท่านได้ หากไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐาน
  ที่เพียงพอ

 • กรณีเรื่องร้องเรียนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น SEC Help Center จะติดต่อผู้ร้องเรียน และแนะนำให้
  แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้กำกับดูแลเรื่องนั้นๆ โดยตรง


การดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน :

 • เรื่องร้องเรียนหรือชี้เบาะแสเมื่อเข้าสู่ระบบของ SEC Help Center แล้ว หากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. และมีรายละเอียด ข้อเท็จจริง และหลักฐานเพียงพอ ก.ล.ต. อาจติดต่อกับผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องร้องเรียนหรือชี้เบาะแสต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (เท่าที่จำเป็น) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและดำเนินการ ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์จะเปิดเผย ก.ล.ต. อาจไม่สามารถดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนต่อได้

 • ก.ล.ต. จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเรื่อง เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จจะมีการแจ้งผล
  การพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (ยกเว้นกรณีการชี้เบาะแส) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ต่อไป

 • สำหรับกรณีร้องเรียนการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (เช่น การสร้างราคา การใช้ข้อมูลภายใน การแพร่ข่าวเท็จ) หากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเปรียบเทียบหรือกล่าวโทษผู้ถูกร้องเรียนแล้ว ก.ล.ต. จะเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์และออกข่าวให้สาธารณชนทราบ โดยจะไม่มีการแจ้งผลรายบุคคล

 • สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนว่าเพียงพอต่อการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่

 • กรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล ​ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนเพื่อให้บริษัทชี้แจงและดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนนั้น

 • สำหรับข้อร้องเรียนที่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามกฎหมายอื่นประกอบ ก.ล.ต. จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกฎหมายเหล่านั้นก่อน จึงจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. ต่อไปได้​

หมายเหตุ

 • การติดต่อไปยัง หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการโดยตรงจะช่วยให้ผู้ร้องเรียนและผู้ให้บริการสามารถมีข้อยุติ​ร่วมกันโดยเร็ว

 • ก.ล.ต. จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าท่านจะมาร้องเรียนเป็นรายบุคคล / กลุ่มบุคคล หรือติดต่อผ่านช่องทางใด ​

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207​