Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​​​​SEC Help Center

​​​

ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
 

ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน​​​​

 ตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

1

 • เจ้าหน้าที่การตลาดใช้บัญชีของท่านซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือให้สาระสำคัญไม่ครบถ้วนจาก
  ผู้แนะนำการลงทุน 
  ผู้ขายหน่วยลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นเหตุให้เสียหาย

 

 • ชื่อ-นามสกุลผู้แนะนำการลงทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ / หน่วยงานที่ผู้ขายหน่วยลงทุนสังกัด เช่น ธนาคารพาณิชย์

 • รายละเอียดพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน

 • เอกสารแสดงการชำระราคา / การฝากถอนเงินหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิ

  • รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ตัดบัญชี ATS เพื่อชำระค่าซื้อขาย
   หลักทรัพย์ 
   (bank statement)

  • ใบนำฝาก / ถอน / โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

  • รายการหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (statement report)

  • ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์

  • เอกสารการโอนหุ้น

  • เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบหุ้น ใบหน่วยลงทุน ใบจองซื้อหลักทรัพย์

 • หลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อกับผู้แนะนำ
  การลงทุน เช่น อีเมล ข้อความบันทึกการสนทนา เป็นต้น

 • เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • หนังสือร้องเรียนต่อบริษัทหลักทรัพย์

  • หนังสือตอบข้อร้องเรียนจากบริษัท
   หลักทรัพย์

  • บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ร้องเรียนกับ
   ผู้แนะนำการลงทุน

2

ท่านถูกชักชวนให้ลงทุน หรือให้คำแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาทองคำ / น้ำมัน / สินค้าเกษตรจากบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

 • ข้อมูลผู้ชักชวน / ให้คำแนะนำ เช่น ชื่อบริษัท ชื่อเว็บไซต์ ชื่อสื่อออนไลน์ ชื่อผู้ชักชวนและข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ตั้งบริษัท​

 • รายละเอียดบริการ / คำแนะนำที่ได้รับ / ข้อมูลการชักชวน / โฆษณา และข้อมูลบริการที่ได้รับ เช่น

 • ​การชักชวนให้ซื้อหุ้น / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / กองทุน

 • ข้อมูล portfolio

 • การคิดค่าธรรมเนี่ยม วิธีการโอนเงิน การเปิดบัญชีกับธนาคาร

 • เอกสาร / หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุน อาทิ

 • ​หลักฐานการโอนเงิน เช่น ใบ pay-in 

 • เอกสาร อีเมล ข้อความที่เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ และบริการ​

 • เอกสารโฆษณา / ชักชวนให้ลงทุน / เอกสารอธิบายวิธีการซื้อขาย

 • สัญญาใบคำสั่งซื้อขาย ใบยืนยันการ
  ซื้อขาย

3

ท่านพบว่า ผู้บริหารมีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ฉ้อโกงทรัพย์สินจากบริษัทจดทะเบียน

 • ชื่อผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง /
   
  ชื่อนิติบุคคล

 • ชื่อผู้ที่เซ็นอนุมัติการจ่ายเงินของบริษัท

 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของบริษัท

 • เลขที่บัญชีธนาคารของผู้บริหาร / บริษัท

4

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในงบการเงิน หรือรายงานประจำปี
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

 • รายการที่ไม่ได้เปิดเผย / เปิดเผยข้อมูล
  ไม่ถูกต้อง

 • เอกสาร / หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารทางบัญชี สัญญาต่าง ๆติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207​​​