Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​SEC Help Center


การให้เบาะแส


การให้เบาะแส หมายถึง การให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย​


ความคุ้มครองที่ผู้ร้องเรียน / ผู้ให้เบาะแสจะได้รับ

  • พนักงานหรือลูกจ้างที่ให้ข้อมูลหรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคดีโดยการให้เบาะแส ถ้อยคำ หรือยื่นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน หรือเลิกจ้าง

  • หากท่านมีข้อมูลภายในหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของ ก.ล.ต. และต้องการแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ ก.ล.ต. ดำเนินการตรวจสอบ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลแก่ ก.ล.ต. ได้และมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207​