Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายธุรกิจจัดการลงทุน
สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน )
ปริญญาตรีขึ้นไป
กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน, ธนาคารพาณิชย์
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2 อัตรา

หน่วยงาน    ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

ตำแหน่ง       เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

จำนวน         2 อัตรา


หน้าที่รับผิดชอบ:

1. ปฏิบัติงานในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต (ในการขายกองทุนรวมและ unit linked) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายกองทุนรวม และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ตรวจสอบ พิจารณาความผิด สื่อสารทำความเข้าใจและสร้างเป้าหมายร่วม สนับสนุนให้เกิด self-discipline และ market-discipline จัดกิจกรรมสร้าง engagement กับ LBDU เป็นต้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกัน ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า เกิด outcome ที่ต้องการ โดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ที่ถูกกำกับ
3. ปฏิบัติงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎหมาย
• มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและเขียนในระดับสื่อสารเบื้องต้นได้ และการอ่านในระดับที่สามารถศึกษาทำความเข้าใจบทความ ข่าวสาร สาระความรู้ได้ 

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:
• มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขายและให้คำแนะนำหลักทรัพย์ หรือการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือตัวกลางในตลาดทุน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​