Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายธุรกิจตัวกลางและตลาด
สายธุรกิจตัวกลางและตลาด( ฝ่ายกำกับตลาด )
ปริญญาตรีขึ้นไป
กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่าย
7 อัตรา
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับตลาด
จำนวน:     7 อัตรา

คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี

สาย Digital Asset Business (งานใบอนุญาต):  4 อัตรา
รายละเอียดงาน:
1. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตาม (off-site monitoring) ตรวจสอบ (on-site monitoring) และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากร
2. ติดตามและวิเคราะห์ภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแนวทางเพื่อจำกัดความเสียหายหรือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม
3. กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
4. ให้คำปรึกษาและข้อคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
5. ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business) และประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
6. ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

สาย Post-trade Service:  1 อัตรา
รายละเอียดงาน:
1. กำกับดูแลและพัฒนาสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบ (inspection) องค์กรดังกล่าว ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล
2. ศึกษาและติดตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
3. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่ามีความมั่นคงโปร่งใส และได้มาตรฐานสากล พร้อมรองรับปริมาณธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

สาย Securities Market: 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. กำกับดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบ (inspection) องค์กรดังกล่าว ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างของระบบการซื้อขาย เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล
2. ศึกษาและติดตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์
3. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความมั่นคง โปร่งใส เป็นธรรมและได้มาตรฐานสากล พร้อมรองรับปริมาณธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

สาย Derivatives Market:  1 อัตรา
รายละเอียดงาน:
1. กำกับดูแลและพัฒนาศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบ (inspection) องค์กรดังกล่าว ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างของระบบการซื้อขาย เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล
2. ศึกษาและติดตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีความมั่นคงโปร่งใส เป็นธรรมและได้มาตรฐานสากล พร้อมรองรับปริมาณธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:
ด้านการเงิน
- มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน (เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ หน่วยลงทุน เป็นต้น) และมีความเข้าใจกลไกในตลาดทุนหรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด
- มีวุฒิบัตร CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)

ด้านเทคโนโลยี
- มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีวุฒิบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager) หรือ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
- มีความสนใจ ค้นคว้า ติดตาม พัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงมีประสบการณ์การทดลองใช้งาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​