Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายธุรกิจจัดการลงทุน
สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน )
ปริญญาตรีขึ้นไป
การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
อื่น ๆ
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. เสนอแนะนโยบาย หลักการในการออกหรือแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งจัดการ
   กองทุนรวม ติดตามพัฒนาการในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้
   ประกอบการออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ให้เท่าทันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ รวมทั้ง
   ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไข
  กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา/แก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ fund governance ของกองทุนรวม
    ติดตามพัฒนาการในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ ดำเนินตามขั้นตอน
    ต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรในการทำหน้าที่ติดตามดูแล
    การจัดการกองทุนรวมและพัฒนา governance ของกองทุนรวม
3. เสนอแนะนโยบาย หลักการในการออกหรือแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
    ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไข
    กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงานอนุมัติจัดตั้งจัดการกองทุนรวม เขียน requirement ในการ
   ปรับปรุงระบบ ประสานงานกับฝ่ายงานภายในที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบ ติดตามคุณภาพระบบ และ
   ประสานงานในการแก้ไขระบบ
5. ตอบข้อซักถามในเรื่องนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นตัวแทนของสำนักงานเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
7. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
3. สามารถใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ได้ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ด้านกองทุน โดยเฉพาะประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งจัดการกองทุน
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับตลาดทุน/การเงิน กองทุน การออกหลักเกณฑ์ หรือการวิเคราะห์วิจัย
- มีทักษะในการคิดและเขียน requirement ระบบงานได้


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​