Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายธุรกิจจัดการลงทุน
สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน )
ปริญญาตรีขึ้นไป
การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
อื่น ๆ
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
1 อัตรา

สังกัด      ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน (สายงานพัฒนาธุรกิจและงานต่างประเทศ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน    1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. กำหนดท่าทีและกลยุทธ์ในการสร้างกรอบความร่วมมือด้านกองทุนรวมกับตลาดทุนต่างประเทศ และองค์กร
    กำกับดูแลต่างประเทศ
2. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเจรจาโน้มน้าวให้เป็นไปตามท่าทีและกลยุทธ์ที่กำหนด
    ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงบุกเบิกการสร้างกรอบความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศใหม่
    ตามนโยบายของสำนักงาน
3. เสนอแนะนโยบาย หลักการในการออกหรือแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งจัดการกองทุนรวม
    ติดตามพัฒนาการในเรื่องใหม่ๆ ของธุรกิจจัดการลงทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบ
    การวางแผนนโยบายฝ่าย ออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ให้เท่าทันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ
4. เป็นตัวแทนของสำนักงานเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการประชุมระดับ regional
    ในต่างประเทศ หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นในประเทศ
5. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวม หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาษาไทย
    และภาษาอังกฤษ) ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ตอบข้อซักถามในเรื่องนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำ speech หรือเอกสารบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดีมาก 
TOEIC ≥ 670 คะแนน, IELTS ≥ 5.5, หรือ TOEFL ≥ 550 หรือ iBT ตั้งแต่ 61 คะแนน ที่อายุไม่เกิน 3 ปี
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้หรือความสนใจด้านกองทุน (ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม)
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับตลาดทุน/การเงิน กองทุน การออกหลักเกณฑ์ หรือการวิเคราะห์
- มีทักษะในการคิดแบบเชื่อมโยง และมีตรรกะ
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวคู่เจรจาได้


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​