Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร )
ปริญญาตรีขึ้นไป
การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ
อื่น ๆ
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
1 อัตรา

หน่วยงาน      ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร (สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร)

ตำแหน่ง        เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน           1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ : 
1. จัดทำ / ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ศึกษาทิศทางความเสี่ยง / แนวทางการกำกับดูแลของ regulator ต่างประเทศ ประมวลให้เห็นภาพและนำเสนอ
3. วิเคราะห์ ประมวล และให้ความเห็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและฝ่ายงาน 
4. อธิบาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ให้แก่คณะทำงานของฝ่ายงาน 
    (GRC coordinator)
5. ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาฝ่ายงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก 
TOEIC ≥ 670 คะแนน, IELTS ≥ 5.5, หรือ TOEFL ≥ 550 หรือ iBT ตั้งแต่ 61 คะแนน ที่อายุไม่เกิน 3 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
- ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับ ERM หรือ BCM
- มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยงองค์กรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​