Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายธุรกิจจัดการลงทุน
สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ )
ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ปริญญาตรีขึ้นไป, ปริญญาโทขึ้นไป
กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ
อื่น ๆ
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานธุรกิจออกแบบการลงทุน
จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดงาน

1. วางแผนงานหรือกิจกรรม รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีความรู้เกี่ยวกับการออม
การลงทุนในกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เสนอแนะช่องทางหรือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในตลาดทุนได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งผู้ลงทุนเข้าถึงการให้บริการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร
3. ศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับธุรกิจการให้คำแนะนำการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
และแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำแนะนำและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจระบบ โครงสร้าง และการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด อ่าน เขียน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​