Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( Process Design & Development (ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร) )
ปริญญาโทขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2 อัตรา

Process Design & Development

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร (สายงาน Process Design & Development)
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน       2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ :
1. ศึกษา และออกแบบ formalized process รองรับ data-driven และ knowledge management
2. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนฝ่ายงานต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. วิเคราะห์ ระบุปัญหา สาเหตุ และนำเครื่องมือ การบริหาร/การพัฒนาองค์กร มาใช้ในการทำงานและ
    เพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม
4. สร้าง digital mindset และ continuous improvement และกำหนดแนวทาง สนับสนุน และให้คำแนะนำ
    ฝ่ายงานในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
- มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
- มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Process Design & Development


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​