Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายธุรกิจจัดการลงทุน
สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน )
ปริญญาตรีขึ้นไป
การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3 อัตรา

สังกัด       ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน     3 อัตรา

สายงานพัฒนาธุรกิจและงานต่างประเทศ - 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ :

1. กำหนดท่าทีและกลยุทธ์ในการสร้างกรอบความร่วมมือด้านกองทุนรวมกับตลาดทุนต่างประเทศ และองค์กร
กำกับดูแลต่างประเทศ
2. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเจรจาโน้มน้าวให้เป็นไปตามท่าทีและกลยุทธ์ที่กำหนด
ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงบุกเบิกการสร้างกรอบความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศใหม่
ตามนโยบายของสำนักงาน
3. เสนอแนะนโยบาย หลักการในการออกหรือแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งจัดการกองทุนรวม
ติดตามพัฒนาการในเรื่องใหม่ๆ ของธุรกิจจัดการลงทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบ
การวางแผนนโยบายฝ่าย ออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ให้เท่าทันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ
4. เป็นตัวแทนของสำนักงานเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการประชุมระดับ regional
ในต่างประเทศ หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นในประเทศ
5. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวม หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ตอบข้อซักถามในเรื่องนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำ speech หรือเอกสารบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูง

สายงานหลักเกณฑ์การลงทุน - 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ :

1. ออกหรือแก้ไขประกาศ/กฎหมาย guideline ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนทั้งหมด เพื่อยกระดับให้
หลักเกณฑ์สอดคล้องกับสากล และเพื่อให้เกิดความหลากหลายของ product/ asset class และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละประเภท รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ บลจ. โดยยังคงให้
ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามภาวะตลาดทุนและพัฒนาการในเรื่องใหม่ๆ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาด นวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ให้เท่าทันและ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ
3. พิจารณาร่างมาตรฐานที่จัดทำโดยสมาคม บลจ. โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
4. ตอบข้อซักถามในเรื่องนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นตัวแทนของสำนักงานเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
6. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สายงานจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม - 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. พิจารณาคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และคำขอผ่อนผันในเรื่องต่าง ๆ
2. พัฒนาระบบงานอนุมัติจัดตั้งจัดการกองทุนรวม เช่น ระบบวงเงินลงทุนในต่างประเทศ (FIA) ระบบ OFAM
    เป็นต้น สามารถเขียน requirement ในการปรับปรุงระบบ ประสานงานกับฝ่ายงานทั้งภายในและภายนอก
    ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบ ติดตามคุณภาพระบบ และประสานงานในการแก้ไขระบบ
3. เผยแพร่ข้อมูลกองทุนรวมผ่านระบบ SEC API ให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
    และต่อยอดในการวางแผนการลงทุน สามารถเขียน requirement ประสานงานกับฝ่ายงานทั้งภายในและ
    ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเตรียมวาระการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดประเภทกองทุนรวมรายไตรมาส ประสานงาน
    กับหน่วยงานภายนอก และจัดทำรายงานการประชุม
5. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา/แก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการ เปิดเผยข้อมูล
    กองทุน รวมติดตามพัฒนาการในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ ดำเนินการ
    ตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎหมาย/ประกาศ
    ที่เกี่ยวข้อง
6. ตอบข้อซักถามภาคเอกชนในเรื่องนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
7. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี 
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
- มีความรู้ด้านกองทุน มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกองทุน การขายกองทุน มีประสบการณ์ในการทำงานใน บลจ.
หรืองานวิเคราะห์วิจัย
- สามารถอ่านงานวิจัยงานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้คล่อง ชอบศึกษาหาข้อมูล เข้าใจกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ได้ดี 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​