Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายงาน System Analyst) )
ปริญญาตรีขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Analyst)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่รับผิดชอบ :
1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ (survey requirement)
2. ศึกษา package software ที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการ และออกแบบแนวทาง implement ให้เหมาะกับสำนักงาน (solution design)
3. จัดทำ TOR เพื่อประกอบการจัดหา
4. ประสานงาน ควบคุม และปฏิบัติงานร่วมกับ vendor
5. ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการ (web application / API)
6. ทดสอบและติดตั้งระบบงาน รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
7. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer / Computer Science / Information Technology หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
• มีทักษะในการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถพัฒนา Web application ด้วยภาษา C#.NET / .Net Core / Angular
• มีประสบการณ์ในการ implement package solution


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​