Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​บริษัทที่ออกหลักทรัพย์


การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1


การทำรายการที่สำคัญตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อาจกระทบต่อบริษัท  ดังนั้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ  รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอในการลงทุน​​​ในขณะที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty)  ดังนั้น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานสารสนเทศ หากบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

 

การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่มีขนาดที่เป็นนัยสำคัญของบริษัท

เช่น การซื้อที่ดิน การลงทุนขยายโรงงานขนาดใหญ่ การซื้อหรือขายกิจการ การได้สิทธิหรือสัมปทานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เนื่องจากการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นอาจมีผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินงานของบริษัทได้  โดยเฉพาะหากทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไปมีมูลค่าที่สูงก็จะต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

 

การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น เนื่องจากรายการดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบได้  ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวจึงจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ก่อนทำรายการจะต้องมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 


นอกจากนี้ หมวด 3/1 ได้กำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทให้รับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น


​กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) รวมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้หมวด 3/1

(3) กำหนดบทนิยามผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1

(4คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ​

(5) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่​ยวข้อง

(6) แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/สถานที่เก็บเอกสาร​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3

กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
โทรศัพท์ 0-2263-6025  หรือ 0-2033-9656 หรือ 0-2263-6052

ขนส่งและโลจิสติกส์ (SET) และบริการ / ขนส่ง (mai)
โทรศัพท์ 0-2033-9605 หรือ 0-2263-6214 หรือ 0-2263-6334 หรือ 0-2033-9821

แฟชั่น (SET) และสินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น (mai)
โทรศัพท์ 0-2263-6112

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน บรรจุภัณฑ์ (SET) และสินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์ (mai)
โทรศัพท์ 0-2263-6110 หรือ 0-2033-9704

สื่อและสิ่งพิมพ์ (SET) และบริการ / สื่อ (mai) 
โทรศัพท์ 02-263-6093

เงินทุนและหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2263-6110 หรือ 0-2033-9704 หรือ 0-2263-6556

วัสดุอุตสา หกรรมและเครื่องจักร : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : ประกันภัยและประกันชีวิต : พาณิชย์
โทรศัพท์ 0-2263-6110 หรือ 0-2263-6065

ธนาคาร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET) : เทคโนโลยี (mai) : เหล็ก (SET) 
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก (mai) : บริการเฉพาะกิจ (SET) บริการ/บริการเฉพาะกิจ (mai) :  เหมืองแร่ (SET)
โทรศัพท์ 0-2263-6103 หรือ 0-2263-6208 หรือ 0-2263-6196/0-2033-9947

 ลังงานและสาธารณูปโภค : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ : ยานยนต์
โทรศัพท์ 0-2033-9610 หรือ 0-2263-6514 หรือ 0-2033-9606  หรือ 0-2033-9604

อาหารและเครื่องดื่ม : การแพทย์ : ธุรกิจการเกษตร : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
โทรศัพท์ 0-2033-9976 หรือ 0-2263-6085 หรือ 0-2263-6102 หรือ 0-2263-6073  ​ 

กรณีสอบถามเกี่ยวกับการส่งงบการเงิน การจัดทำและส่งแบบ 56-1 / แบบ 56-2
โทรศัพท์  0-2033-9620 หรือ 0-2033-9665 หรือ 0-2263-6484​ ​​

กรณีสอบถามเกี่ยวกับแบบ 56-1 One Report
โทรศัพท์  0-2033-9608 หรือ 0-2033-9618​