Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​บริษัทที่ออกหลักทรัพย์


การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1


การทำรายการที่สำคัญตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อาจกระทบต่อบริษัท  ดังนั้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ  รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอในการลงทุน​​​ในขณะที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty)  ดังนั้น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานสารสนเทศ หากบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

 

การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่มีขนาดที่เป็นนัยสำคัญของบริษัท

เช่น การซื้อที่ดิน การลงทุนขยายโรงงานขนาดใหญ่ การซื้อหรือขายกิจการ การได้สิทธิหรือสัมปทานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เนื่องจากการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นอาจมีผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินงานของบริษัทได้  โดยเฉพาะหากทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไปมีมูลค่าที่สูงก็จะต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

 

การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น เนื่องจากรายการดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบได้  ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวจึงจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ก่อนทำรายการจะต้องมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 


นอกจากนี้ หมวด 3/1 ได้กำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทให้รับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น


​กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) รวมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้หมวด 3/1

(3) กำหนดบทนิยามผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1

(4คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ​

(5) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่​ยวข้อง

(6) แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/สถานที่เก็บเอกสาร​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 – 2

โดยแบ่งตามหมวดธุรกิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนี้

ท่องเที่ยวและสันทนาการ-วัสดุก่อสร้าง
โทรศัพท์ 0-2033-9619 / 0-2263-6124 / 0-2033-9590​ / 0-2263-6065

การแพทย์ – บรรจุภัณฑ์ - บริหารเฉพาะกิจ
โทรศัพท์ 0-2263-6110 / 0-2263-6234 / 0-2263-6248

ยานยนต์– แฟชั่น - พาณิชย์
โทรศัพท์ 0-2263-6112 / 0-2263-6303 /0-2263-6334 / 0-2263-6204

ธนาคาร - ธุรกิจการเงิน – ประกันภัยและประกันชีวิต
โทรศัพท์ 0-2033-9590 / 0-2263-6556 / 0-2263-6085

สื่อและสิ่งพิมพ์ – ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ – สินค้าอุปโภคบริโภค
โทรศัพท์ 0-2263-6093 / 0-2033-9949 / 0-2033-4671

ทรัพยากร – ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ – บริการเฉพาะกิจ
โทรศัพท์ 0-2033-9610 / 0-2033-9606 / 0-2033-9656 / 0-2263-6550

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 0-2263-6103 / 0-2033-9528 / 0-2263-6208  / 0-2263-6196

ไฟฟ้า - เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ
โทรศัพท์ 0-2033-9976 / 0-2033-9923 / 0-2263-6102 / 0-2033-4636

อาหารและเครื่องดื่ม – ธุรกิจการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2033-9628 / 0-2263-6066 /0-2033-4657 / 0-2033-9604

ขนส่งและโลจิสติกส์ – วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  
โทรศัพท์ 0-2033-9605 /0-2033-4622 / 0-2033-9821 / 0-2263-6226

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน – บริการรับเหมาก่อสร้าง
โทรศัพท์ 0-2263-6111 / 0-2263-6512  / 0-2263-6214  / 0-2033-9947

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2263- 6514 / 0-2263-6212 / 0-2033-4610

กรณีสอบถามเกี่ยวกับระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2263-6113​