Sign In
กฎเกณฑ์

​​​การกำกับรายงานทางเงินและผู้สอบบัญชี2. การกำกับดูแลผู้สอบบัญชี


2.5 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 


  • แบบ 61-1 (แบบขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี) .p​df file | doc file
  • แบบ 61-2 (หนังสือรับรองและยินยอมของสำนักงานสอบบัญชี) .pdf file | .doc file

  • แบบ 61-3 (แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด) .pdf file | .doc file

  • แบบ 61-4 (บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี) .pdf file | .doc file

  • หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี .pdf file | .doc file

  • แบบประวัติและรายละเอียดของผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ .pdf file | .doc file

  • หนังสือรับรองของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี .pdf file | .doc file

  • หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสำนักงานสอบบัญชี .pdf file | .doc file
  • ​แบบประวัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสอบบัญชี .pdf file |.doc file

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่​่ายกำกับการสอบบัญชี

โทรศัพท์ 0-2263-6097 หรือ 0-2263-6096​​