Sign In
ประกาศกระทรวงการคลัง

​ 

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดประเภทของนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการกำหนดระยะเวลาที่ให้สิทธินิติบุคคล ประเภทดังกล่าวยื่นคำขอรับความเห็นชอบได้

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 1 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดประเภทของนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และระยะเวลาที่ให้สิทธินิติบุคคลประเภทดังกล่าวยื่นคำขอดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจะต้องเป็นการรวมกลุ่มกันของสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนี้ได้โดยการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ข้อ 2 ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้สถาบันการเงินดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2.1 ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย
2.2 บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย
2.3 บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย
2.4 บริษัทประกันชีวิตที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538

(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกฎหมาย 3

โทรศัพท์ 0-2033-9525