Sign In
ประกาศกระทรวงการคลัง
​ ​ ​​​​​​​​​ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

​ ​การกำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

​​○

การประกอบกิจการประเ​ภทการจัดการเงินร่วมลงทุน (VC)

html
​pdf

​​○

การประกอบกิจการประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB)

​html
pdf
​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ฉบับประมวล

html
pdf
​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

html
pdf
​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL (ฉบับที่ 2))

​​html
pdf
​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL (ฉบับที่ 3))

html
pdf
​​○

การประกอบกิจการประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (SFC)

html
pdf​
  • ​​​​
กำหนดกิจการการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ​
html
pdf​

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับประมวล) 

html
p​df

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

html
pdf

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่2) 

html
pdf​
​​○

สรุปคำถามคำตอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ​​

word​pdf​

การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ​ ​

html
pdf
  • ​​

การกำหนดประเภทของนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการกำหนดระยะเวลาให้นิติบุคคลประเภทดังกล่าวยื่นคำขอรับความเห็นชอบได้​ ​

html​
pdf​

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

โทรศัพท์ 0-2033-9525