Sign In
ประกาศกระทรวงการคลัง
​ ​ ​​​​​​​ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
​•

​ ​การกำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

​○

การประกอบกิจการประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน (VC)

​​○

การประกอบกิจการประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB)

​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ฉบับประมวล

​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL (ฉบับที่ 2))

​​○

การประกอบกิจการประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL (ฉบับที่ 3))

​​○

การประกอบกิจการประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (SFC)

​​​​​•
กำหนดกิจการการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ​

​-  

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับประมวล) 

​•

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

​•

การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่2) 

​​○

สรุปคำถามคำตอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-​​

​การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ​​

​•

การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ​ ​

​•

การกำหนดประเภทของนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการกำหนดระยะเวลาให้นิติบุคคลประเภทดังกล่าวยื่นคำขอรับความเห็นชอบได้​ ​

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

โทรศัพท์ 0-2033-9525