Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราววันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 | ฉบับที่ 30 / 2567


คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการ โดยให้แก้ไขการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา และให้ติดต่อลูกค้ามารับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน รวมทั้งให้โอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตามความประสงค์ของลูกค้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ไปยัง Zipmex แก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกรณีที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ตามมติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้งนี้ Zipmex ได้ชี้แจงมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 แล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีมติสั่งการให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าว Zipmex ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

(1) แก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท โดยต้องดำเนินการให้สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อ 15 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

(2) แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร โดยบริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามข้อ 8 และข้อ 10 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

(3) แก้ไขโดยจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด 

ในการนี้ ให้ Zipmex นำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ Zipmex จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. อันเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เงินกองทุน) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ ในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ Zipmex ติดต่อให้ลูกค้าขอรับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน และโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามความประสงค์ของลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th  

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 35 วรรคสอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตได้ ตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”

______________________

หมายเหตุ:
ข่าวและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 13/2567 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขการดำเนินการของบริษัทตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน” วันที่ 13 มกราคม 2567 
- ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 227/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน และดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 
- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 https://publish.sec.or.th/nrs/8138s.pdf
- พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
มาตรา 35 เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจนั้นด้วยก็ได้
หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกระทำความผิดซ้ำอีก รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต ในการนี้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าก่อนก็ได้