Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมทั้งคุ้มครองผู้ลงทุนวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 | ฉบับที่ 180 / 2562


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของการออกสินทรัพย์ดิจิทัล และมีแนวทางตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งด้านกระบวนการขอรับใบอนุญาต เช่น การเปลี่ยนกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียม และการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขอขยายระยะเวลาแสดงความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจในกรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านที่สำคัญ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการ และเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ขณะที่แนวทางการกำกับดูแลมีความเหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO Portal อีกด้วย เช่น กระบวนการให้ความเห็นชอบ การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=590 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 02-033-9660 หรือทาง e-mail: jirawut@sec.or.thjesada@sec.or.th, peerapong@sec.or.th จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ปักธงขับเคลื่อนกลไกตลาดทุนส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการ
ก.ล.ต. ร่วมมือกับ มอ. จัด “SEC Capital Market Regional Seminar 2021” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนในระดับภูมิภาค
ก.ล.ต. เผยยอดโครงการ Regulatory Guillotine ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 สำเร็จแล้ว 37 โครงการย่อย
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund)
ก.ล.ต. จับมือสมาคมโรงแรมไทยจัดสัมมนาแนะนำช่องทางระดมทุนเสริมสภาพคล่องสำหรับธุรกิจโรงแรม