Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมทั้งคุ้มครองผู้ลงทุนวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 | ฉบับที่ 180 / 2562


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของการออกสินทรัพย์ดิจิทัล และมีแนวทางตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งด้านกระบวนการขอรับใบอนุญาต เช่น การเปลี่ยนกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียม และการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขอขยายระยะเวลาแสดงความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจในกรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านที่สำคัญ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการ และเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ขณะที่แนวทางการกำกับดูแลมีความเหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO Portal อีกด้วย เช่น กระบวนการให้ความเห็นชอบ การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=590 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 02-033-9660 หรือทาง e-mail: jirawut@sec.or.thjesada@sec.or.th, peerapong@sec.or.th จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Job Expo Thailand 2020 มีผู้สมัครงานกับ ก.ล.ต. แล้วกว่า 600 คน
ก.ล.ต. ลงนาม MoU กับสำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง
ก.ล.ต. ร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ 100 ตำแหน่ง
ก.ล.ต. ผนึก ธ.ก.ส. ปั้นเดอะเทรนเนอร์ด้านการลงทุน ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล (financial literacy) ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ
ก.ล.ต. ร่วมมือ World Bank จัดสัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG