Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์แบบ deposit taking & lendingวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 | ฉบับที่ 151 / 2565


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายและประชาชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายและประชาชนทั่วไปจากความเสี่ยงของผู้ให้บริการธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดว่าเป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับ จนอาจนำไปสู่ความเสียหายของประชาชน เนื่องจากยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ และปัจจุบันมีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและมีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุน และจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก 

(2) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (เช่น อาจมาจากงบประมาณส่งเสริมการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(3) ห้ามกระทำการโฆษณาหรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ตามข้อ (1) และ (2) ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น เช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.  https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=834   โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thanapatk@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing) รองรับการระดมทุนของอุตสาหกรรม soft power ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน
ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล