Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อกต. 39/2563

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัลและปรับปรุงในเรื่องศูนย์ซื้อขาย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์
แบบสำรวจความคิดเห็น


I. การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ส่วนที่ 1 การแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล1.1 การปรับปรุงบทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์” ในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้ยืดหยุ่น และครอบคลุมถึงสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีลักษณะ (substance) เหมือนหรือคล้ายกับหลักทรัพย์ปัจจุบัน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.2 การปรับปรุงบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่ยังไม่รองรับหรือไม่สอดคล้องกับการออกเสนอขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ ในรูปแบบดิจิทัล

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ส่วนที่ 2 การแก้ไขในประเด็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ2.1 โครงสร้างของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 กรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 การลงโทษสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.6 การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.7 การชี้ขาดข้อพิพาทของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.8 การกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าเองโดยตรง เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.9 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ส่วนที่ 3 การแก้ไขเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์กรณีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ล้มละลายและเพิ่มความชัดเจนในสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์3.1 อนุโลมมาตรา 43 45 และ 46 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มาใช้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3.2 เพิ่มความชัดเจนในสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ โดยผู้ฝากหลักทรัพย์และลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์จะเป็นผู้มีสิทธิในการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ส่วนที่ 4 การแก้ไขเพื่อยกระดับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นมาตรฐานสากล4.1 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.2 การกำหนดบทโทษตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการ ผู้บริหาร หากมีส่วนร่วมกระทำความผิด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ส่วนที่ 5 : การแก้ไขเพื่อยกระดับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินของ ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์5.1 ผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ส่วนที่ 6: การแก้ไขเพื่อขยายขอบเขตมาตรการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้ครอบคลุม การซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกช่องทางการซื้อขาย (trading platform/venue)6.1 การขยายขอบเขตของมาตรการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้ครอบคลุมทุกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 II. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1. กรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางฐิติกา โอสถาเลิศ โทรศัพท์ 0-2033-9632 อีเมล thitika@sec.or.th 2. นางสาวภัทรศยา โกมลตรี โทรศัพท์ 0-2033-9968 อีเมล patarasaya@sec.or.th 3. นางสาวสโรชา โชคมาวิโรจน์ โทรศัพท์ 0-2033-4621 อีเมล sarochac@sec.or.th 4. นางสาวสโรชา ตั้งศัตยาภิรมย์ โทรศัพท์ 0-2033-4678 อีเมล sarochat@sec.or.th 5. นายธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-2033-4684 อีเมล thanapatk@sec.or.th