Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อกต. 1/2565

การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ขอบเขตการใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ดำเนินการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้2.1 ไม่โฆษณาเชิญชวนหรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการแก่ร้านค้าว่าจะให้บริการเพื่อให้ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย สินทรัพย์ฯ ได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 ไม่จัดทำระบบหรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใด ๆ แก่ร้านค้า ในการรับชำระด้วยสินทรัพย์ฯ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินทรัพย์ฯ ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 ไม่ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) แก่ร้านค้า เพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ทำการขายสินทรัพย์ฯ เพื่อรับเป็นเงินบาท ผู้ประกอบธุรกิจต้องโอนเงินบาทที่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ได้รับจากการขายสินทรัพย์ฯ เข้าบัญชีที่เปิดด้วยชื่อของผู้ซื้อขายเองเท่านั้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนสินทรัพย์ฯ จากบัญชีสินทรัพย์ฯ ของผู้ซื้อขายไปยังบัญชีสินทรัพย์ฯ ของผู้ซื้อขายรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.6 ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนเงินบาทจากบัญชีของผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ที่เปิดกับผู้ประกอบธุรกิจ ไปยังบัญชีของผู้ซื้อขายรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.7 ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก 2.1 – 2.6 ที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.8 กรณีพบผู้ซื้อขายนำบัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ฯ ไปใช้เป็น MOP ให้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งเตือนผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ รายดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ (2) พิจารณาดำเนินการกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ เช่น ยกเลิกการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ฯ หรือระงับบัญชี เป็นต้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การมีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นายอนล ศิลปวุฒิ โทรศัพท์ 0-2263-6190 2. นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 e-mail: anons@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th