Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อกต. 4/2565

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ขอบเขตการใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโฆษณา ดังต่อไปนี้2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงานและกระบวนการภายใน เพื่อจัดทำ อนุมัติ รวมถึงควบคุมดูแลการโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้ความรู้ ทำความเข้าใจ หรือแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน การให้บริการ หรือภาพรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทหรือโดยรวม ต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิด ในสาระสำคัญ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ให้ระบุเฉพาะจำนวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชี/เปิดใช้บริการ และพร้อมใช้บริการได้แล้วเท่านั้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 การนำเสนอข้อมูลการโฆษณา กำหนดให้ต้องมีลักษณะดังนี้ (1) ไม่ใช้ภาษาที่ยากต่อการเข้าใจ และไม่ใช้ภาษาที่แปลความหมายได้หลายทาง (2) ไม่ใช้ภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ จนลดความสำคัญของคำเตือน (3) ต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างครบถ้วน โดยหากมีการแสดงข้อมูลด้านบวกหรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน ต้องมีการแสดงข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กัน (balanced view) (4) ไม่ทำให้เข้าใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงต่ำ หรือไม่มี ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 การจัดให้มีคำเตือนประกอบการโฆษณา กำหนดให้ต้องมีลักษณะดังนี้ (1) จัดให้มีคำเตือนที่ระบุว่า “การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” (2) รูปแบบการนำเสนอคำเตือนต้องมีความคมชัด และสังเกต ได้ง่าย โดยให้พิจารณาเลือกใช้โทนสีที่มีความแตกต่างจากสีพื้นโฆษณา หรือใช้ตัวอักษรหนา และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1 ใน 3 ของขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุด หรือไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรโดยส่วนใหญ่ ที่โฆษณา (3) กรณีโฆษณาที่มีการแสดงภาพและเสียง ให้แสดงข้อความ คำเตือนตลอดเวลาการนำเสนอ และต้องมีช่วงหนึ่งของโฆษณาที่ต้องนำเสนอคำเตือนด้วยวิธีการอ่านออกเสียงด้วยความเร็วปกติเพื่อให้ผู้ฟังจับใจความได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.6 ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำกับดูแลการโฆษณาของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของบริษัทดังกล่าว ที่อยู่นอกเหนือจากการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดว่าเป็นธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.7 ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำกับดูแลผู้จัดให้มีการโฆษณาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึง influencer บริษัทในกลุ่ม และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของบริษัทดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย และกำหนดให้ influencer หรือคนทำโฆษณาเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นใคร มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงอย่างไรกับผู้จ่ายค่าโฆษณากับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงให้เปิดเผยผู้จ่ายค่าโฆษณาเป็นใครให้ชัดเจน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.8 ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการแจ้งการโฆษณา ทั้งในส่วนของเนื้อหารูปแบบ และวิธีการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนเผยแพร่โฆษณาสู่สาธารณะ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้มีหนังสือทักท้วงในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.9 ห้ามโฆษณาคริปโทเคอร์เรนซีในพื้นที่สาธารณะ และกำหนดให้โฆษณาได้เฉพาะในช่องทางทางการของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ในขณะที่การโฆษณาการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.10 ยกเลิกการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (Introducing Broker Agent) กรณีคริปโทเคอร์เรนซีของผู้ประกอบธุรกิจ โดยหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพียงอย่างเดียว ยังคงสามารถจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าได้ตามปกติ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การมีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวชนัญชิดา จิราจินดากุล โทรศัพท์ 0-2263-6370 2. นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศโทรศัพท์ 0-2263-6509 3. นางสาวสโรชา โชคมาวิโรจน์ โทรศัพท์ 0-2033-4621 หรือ e-mail: chananchida@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th หรือ sarochac@sec.or.th