Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อทง. 41/2565

ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

ร่างประกาศ ICO portal และ ICO ที่เกี่ยวข้องตามหลักการตาม อทง.20/2565
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ) และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ และร่างแบบแจ้งที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 1 ถึงเอกสารแนบ 5)1.1 หลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal เกี่ยวกับ COI

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.2 หลักเกณฑ์ให้ ICO portal สามารถ outsource งานได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.3 หลักเกณฑ์การติดตามดูแลการดำเนินงานของ ICO portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.4 การมีผลใช้บังคับของหลักเกณฑ์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2565 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 6)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ) และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 7 และเอกสารแนบ 8)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวฐาปนี ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ โทรศัพท์ 0-2263-6038 อีเมล thapanee@sec.or.th 2. นางสาวอำพรพันธุ์ วีระพงษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6528 อีเมล amphornp@sec.or.th 3. นางสาวชัชนี ภาวศุทธิกุล โทรศัพท์ 0-2263-6105 อีเมล chatchan@sec.or.th