Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อจต. 13/2567

การยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล

การยกระดับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารหนี้
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์อนุญาต1.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับ issuer ที่มีพันธบัตรหรือหุ้นกู้รุ่นเดิมที่อยู่ระหว่างการขยายอายุหรือมีการเลื่อนการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้(1) ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับ issuer ที่มีพันธบัตรหรือหุ้นกู้รุ่นเดิมที่อยู่ระหว่างการขยายอายุหรือมีการเลื่อนการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้หรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 (2) นอกจากการระบุในชื่อหุ้นกู้ตาม (1) ท่านเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลและเห็นได้อย่างชัดเจนว่า issuer ที่ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงในข้อ 3.1.1 (1) อยู่ระหว่างการขยายอายุหรือมีการเลื่อนการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้

 1.2 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินในกรณี การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อ UHNW/HNW หรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.3. ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงการตั้งชื่อสำหรับตราสารหนี้ที่มี ความเสี่ยงสูง หรือไม่ *นอกจากการระบุในชื่อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ท่านเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่จะลงทุนได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล2.1 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงิน และรายงานการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้หรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดหน้าที่สำหรับ issuer ที่ฝ่าฝืน financial covenants ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยอัตราส่วนทาง การเงิน (key fin) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (financial highlight) และข้อกำหนดด้านการเงิน (financial covenants) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing) และแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แบบ factsheet) หรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสำหรับ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันในแบบ filing หรือไม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. ข้อเสนอแนะสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดชื่อตราสารหนี้เสี่ยงสูง (ถ้ามี)

 4. วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9980 / 2. นางสาวอิษยา พงษ์สามารถ โทรศัพท์ 0-2263-6490 email: debt@sec.or.th