Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อสน. 17/2567

การกำหนดหลักเกณฑ์โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox) และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อการทดสอบนวัตกรรมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การจัดให้มีโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox) (ตามข้อ 3.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามข้อ 3.2)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การดำเนินการระหว่างการทดสอบ (ตามข้อ 3.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การดำเนินการกรณีเป็นการทดสอบบริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ตามข้อ 3.4)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. การดำเนินการกรณีเป็นการทดสอบบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (ตามข้อ 3.5)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 6. เงื่อนไขการทดสอบ (ตามข้อ 3.6)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 7. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต (เอกสารแนบ)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอภิชญา สินสุขเพิ่มพูน โทรศัพท์ 0-2033-9616 อีเมล apichayas@sec.or.th / นางสาววสุ วุฒิสันติ โทรศัพท์ 0-2033-9700 อีเมล wasu@sec.or.th