Sign In
​​บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
​​​​​​คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง​​
คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code)
​หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ฉบับเต็ม  Infographic
​​แนวทางพิจารณาการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ฉบับเต็ม  Infographic
​​​แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

คำอธิบาย มาตรา 334/1 เรื่อง การสิ้นสุดหน้าที่ในการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน (delist) และไม่มีการออกหลักทรัพย์ใด ๆ​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3

​กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

โทรศัพท์ 0-2263-6025  หรือ 0-2033-9656 หรือ 0-2263-6052

ขนส่งและโลจิสติกส์ (SET) และบริการ / ขนส่ง (mai) : แฟชั่น (SET) และสินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น (mai) : บรรจุภัณฑ์ (SET) และสินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์ (mai) : สื่อและสิ่งพิมพ์ (SET) และบริการ / สื่อ (mai) 

โทรศัพท์ 0-2033-9605 หรือ 0-2263-6214 หรือ 0-2263-6334 หรือ 0-2033-9821

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

โทรศัพท์ 0-2263-6110 หรือ 0-2033-9704

เงินทุนและหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6110 หรือ 0-2033-9704 หรือ 0-2263-6556

วัสดุอุตสา​หกรรมและเครื่องจักร : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : ประกันภัยและประกันชีวิต : พาณิชย์

โทรศัพท์ 0-2263-6110 หรือ 0-2263-6065

ธนาคาร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET) : เทคโนโลยี (mai) : เหล็ก (SET) 
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก (mai) : บริการเฉพาะกิจ (SET) บริการ/บริการเฉพาะกิจ (mai) :  เหมืองแร่ (SET)

โทรศัพท์ 0-2263-6103 หรือ 0-2263-6208 หรือ 0-2263-6196/0-2033-9947

​พ​ลังงานและสาธารณูปโภค : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ : ยานยนต์

โทรศัพท์ 0-2033-9610 หรือ 0-2263-6514 หรือ 0-2033-9606  หรือ 0-2033-9604

อาหารและเครื่องดื่ม : การแพทย์ : ธุรกิจการเกษตร : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ

โทรศัพท์ 0-2033-9976 หรือ 0-2263-6085 หรือ 0-2263-6102 หรือ 0-2263-6073 ​