Sign In
กฎเกณฑ์
​​​​​​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้หุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

การอนุญาต

คุณสมบัติอนุญาต

- บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยมีข้อตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

- ยื่นขอ​​อนุญาต โดยพิจารณาจาก :

1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2. สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

3. สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ

4. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทที่ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิอย่างชัดเจน

และต้องระบุเงื่อนไขการด้อยสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาล้มละลาย

4.2 มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท

5. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มี

5.1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) และ (2)

5.2 บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อสามารถแสดงได้ว่ามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.2.1 เป็นทรัสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้นหรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5.2.2 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของข้อ 5.2.1 เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวมีข้อห้ามการจัดตั้งทรัสต์

 - ภายหลังการอนุญาต บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการต่อไปนี้

1. รายงานผลการขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

2. แจ้งให้ธนาคาร​​แห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ภายใน 3 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

3. จัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนการขาย และระบุให้ชัดเจนว่ามีข้อจำกัดการก่อหนี้ในอนาคตหรือไม่ หากมี ให้ระบุ

ผลของการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว โดยบริษัทต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

4. ดำเนินการขายหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน แต่เมื่อรวมกันแล้ว

ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต

ระยะเวลาการสอบทาน +พิจารณา

สอบทาน = 45 วัน
พิจารณา = 15 วัน

ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต

10,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing)


แบบ filing

ไม่บังคับแต่ต้องส่งเอกสารตามที่เปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

  

กฎเกณฑ์ที่​เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอ​ร์มที่เกี่ยวข้อ​ง​​  


กฎเกณฑ์ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​