Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


 

ศุกูก[1]


 

สรุปหลักเกณฑ์​


  แ​บบ PP-​วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO
การอนุญาต ​ ​ 
คุณสมบัติอนุญาต

- ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งศุกูกทรัสตี (กรณีศุกูกมีประกัน/ศุกูกจัดให้มีศุกูกทรัสตี)

- ให้ขายเฉพาะบุคคลที่รู้จัก issuerหรือ II
หรือ HNW

- กรณีเสนอขาย HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer ต้องจัดให้มีตัวกลาง

- ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งศุกูกทรัสตี (กรณีศุกูกมีประกัน/ศุกูกจัดให้มีศุกูกทรัสตี) (เกณฑ์เดิม)

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า
ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร/กรรมการ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ  ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือ สร้างข้อมูล เป็นต้น

6. ยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน คำขออนุญาตเป็น
ศุกูกทรัสตี ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ว่าศุกูกเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม  

7. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก​ ก.ล.ต.ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก​มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง
หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่าหน้าตั๋วเงิน - - - -
fast track - - - -
ระยะเวลาการ
สอบทาน +พิจารณา
- - พิจารณา 15 วัน สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน
ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต -

-


10,000 บาท/
2 ปี (MTN)
หรือ 10,000 บาท/ครั้ง
 

30,000 บาท/
2 ปี (MTN)
หรือ 30,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing) ​ ​ ​ 
แบบ filing - ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet -
มี มี มี
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet - -

  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ในกรณีเสนอขายต่อ HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer - บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - (ยกเว้นมีประกัน) - (ยกเว้นมีประกัน) มี มี
ระบบ MTN - มี มี มี
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA - เฉพาะระยะยาว เฉพาะระยะยาว เฉพาะระยะยาว
Rating -
-
-
ต้องจัดให้มี rating

 

[1]​ กรณี issuer เป็นกิจการต่างประเทศออกและเสนอขายศุกูกต่อ HNW หรือ PO ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทด้วย


 

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632