Sign In
กฎเกณฑ์

​​กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมาย และให้บริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาเป็นหนังสือกับผู้มอบหมายโดยต้องดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ม.133)

 

บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสำนักงาน โดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมาย และต้องดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ม.134) 

 

ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์อาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเองได้ในกรณีได้รับความยินยอมจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (ม.135) โดยในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มิได้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเอง ให้นำทรัพย์สินนั้นไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งต้องแยกทรัพย์สินที่ตนรับฝากออกจากทรัพย์สินอื่นของตน (ม.136 และ ม.137) ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินของผู้มอบหมายต้องลงชื่อของผู้มอบหมาย และลงชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ทำการแทน (ม.138)​


สรุปกฎเกณฑ์


1. การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535