Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​ตราสารหนี้

 

หุ้นกู้ plain หรือตั๋วเงิน​


 

สรุปหลักเกณฑ์​

 ​
แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO
การอนุญาต ​ ​ ​
คุณสมบัติอนุญาต

- ขายได้ทั้งตั๋วเงินและหุ้นกู้

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

- กรณีเสนอขายตั๋วเงิน ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นรายงานลักษณะตั๋วเงิน

- ให้ขายเฉพาะบุคคลที่รู้จัก issuer[1]หรือ II หรือ HNW

- กรณีเสนอขาย HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer ต้องจัดให้มีตัวกลาง

- กรณีเสนอขายตั๋วเงินจะต้องระบุข้อความหน้าตั๋วว่า “มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่ม
ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาต" เท่านั้น

- ถ้าตั๋วเงินมีหลักประกันจะต้อง
จดจำนำ จำนองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- ขายได้ทั้งตั๋วเงินระยะสั้น และหุ้นกู้

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือ​ขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (เกณฑ์เดิม)

- กรณีเสนอขายตั๋วเงิน ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นรายงานลักษณะตั๋วเงิน

- กรณีเสนอขายตั๋วเงินจะต้องระบุข้อความหน้าตั๋วว่า
“มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน"

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้[2]เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า
ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยกรรมการ/ผู้บริหาร

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

5. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด​

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ  ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์​โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต.ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ​เนื่องจาก​มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง
หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผประโยชน์ออกจากกิจการ

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่าหน้า
ตั๋วเงิน
ไม่ระบุจำนวน 10 ล้านบาทขึ้นไป 10 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีได้รับยกเว้น  ให้เสนอขายตั๋วเงินได้) -
fast track - - -
มี fast track ถ้าหาก issuer มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด[3]
ระยะเวลาการ
สอบทาน +พิจารณา
- - พิจารณา 15 วัน

fast track:
สอบทาน = 10 วัน กรณีข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่ ก.ล.ต. กำหนด
              = 30 วัน สำหรับกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างที่ ก.ล.ต. กำหนด  

พิจารณา = 14 วัน

ปกติ: สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน

ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต -

-

 

10,000 บาท/2 ปี (MTN)
หรือ 10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ 2 ปี (MTN)

หรือ 30,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing) ​ ​ ​ ​
แบบ filing - ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet
มี มี มี
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet - -

  - key financial ratio    

  - ​ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ในกรณี​เสนอขายต่อ HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer - บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่
จำหน่ายตราสารหนี้

fast track: บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

ปกติ: ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - (ยกเว้นมีประกัน) - (ยกเว้นมีประกัน) มี มี
ระบบ MTN - มี มี
มี
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA - เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว
เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว
-
Rating -
-
-
ต้องจัดให้มี rating


 

[1] หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาตในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ การลงทุน หรือการบริหารและการจัดการของผู้ได้รับอนุญาต เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ บุคคลที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับผู้ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือของผู้ได้รับอนุญาต (บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือบริษัทร่วม) ผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของผู้ได้รับอนุญาต กรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนและการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนด้วย

[2] ยกเว้นกรณี issuer มีสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต จะยังคงอนุญาตให้เสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น แบบ HNW ได้

[3] สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ไม่มีประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้แนวทางพิจารณาเดียวกับในกรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนโดยบริษัทจดทะเบียน (Secondary Public Offering : SPO)

 ​

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  

  

กฎเกณฑ์ที่​เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอ​ร์มที่เกี่ยวข้อ​ง​​

  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​