Sign In
เอกสารเผยแพร่
บทศึกษา/บทวิจัย
วันที่เผยแพร่ชื่อบทศึกษา / บทวิจัยLinkUrl
​กันยายน 2557​การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้คนไทยDownload
เอกสารแนบ
ตุลาคม 2555แนวทางการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของไทย เอกสารวิจัยส่วนบุคคลตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2554 - 2555 โดย นางทิพยสุดา ถาวรามร ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัDownload
เอกสารแนบ
มีนาคม 2553​รายงานการดูงานโครงก​ารศึกษาโครงสร้าง SRO ที่เหมาะสมกับตลาดทุนไทย ณ มาเลเซียและเกาหลีใต้​Download
เอกสารแนบ
กุมภาพันธ์ 2553ผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจในการลงทุนของประชาชนปี 2553 ความต้องการของผู้ลงทุนการเป็นผู้ให้ความรู้เพื่อการลงทุนและคุ้มครองผู้ลงทุนDownload
เอกสารแนบ
มีนาคม 2551สรุปผลการประชุมคณ​ะทำงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​Download
เอกสารแนบ
สิงหาคม 2548ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต​Download
เอกสารแนบ
กันยายน 2546​'เงินได้เลี้ยงชีพหลังเกษียณจากการออมผ่านแหล่งเงินออมระยะยาว 'Download
เอกสารแนบ
มีนาคม 2546​​'สภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ หลังแก้ไขเกณฑ์จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนกันยายน 2544'Download
เอกสารแนบ
2545 - 2546​'ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย เอกสารวิจัยส่วนบุคคลตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2545 -2546 โดย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​ ​'Download
เอกสารแนบ
พฤษภาคม 2545​​รายงานผลการสำรวจพฤติกรรม ความต้องการ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน​Download
เอกสารแนบ
พฤศจิกายน 2544​​สภาวะการแข่งขันและนโยบายเกี่ยวกับใบอนุญาตในธุรกิจจัดการกองทุนรวมของไทย​Download
เอกสารแนบ
พฤศจิกายน 2543​​รายงานสรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา ตามโครงการ Asset Securitization in Thailand โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Asian Development Bank ​Download
เอกสารแนบ
พฤศจิกายน 2543​​บทบาทตลาดทุนไทยในการระดมทุนสู่ภาคธุรกิจ​Download
เอกสารแนบ
พฤศจิกายน 2542​​ต้นทุนของผู้ระดมทุนในตลาดทุนไทย​Download
เอกสารแนบ
มิถุนายน 2542​​' ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : ความอยู่รอดและนโยบายของรัฐ ​'Download
เอกสารแนบ
เมษายน 2542​​การเสริมสร้าง good corporate governance ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย​Download
เอกสารแนบ
ธันวาคม 2541​ต้นทุนการกำกับบริษัทหลักทรัพย์​Download
เอกสารแนบ
เมษายน 2540​​ผลกระทบของข่าวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยDownload
เอกสารแนบ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207