Sign In
ยื่นรายงาน
* หากท่านยื่นเอกสาร/คำขอ ในวันหยุดทำการ หรือหลังเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. (นอกเวลา 8.30- 16.30 น.) สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการตามคำขอของท่านภายในวันทำการถัดไป
** กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป
*** กรณีท่านต้องการเอกสารตอบกลับในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2)
ผู้ประกอบธุรกิจ
ระบบรับแบบรายงาน (OFAR)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​​ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
​​
โทรศัพท์  1207 กด 3