Sign In
Sustainable Finance Ecosystem of Thailand Capital Market

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืนของตลาดทุนไทย และได้กำหนดเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals (SDGs) ประกอบด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) 6 ด้าน ได้แก่ ผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน เครื่องมือระดมทุน ผู้ประเมิน ศูนย์รวมข้อมูล และความร่วมมือ 


ISSUERS

สร้างความพร้อมให้ภาคธุรกิจมีความ​เข้าใจในทางปฏิบัติ สามารถผนวกความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในรูปแบบ One-report สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับเรื่องความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  ให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น และส่งเสริมการระดมทุนผ่านการออกผลิตภัณฑ์การเงินในกลุ่มความยั่งยืน


INVESTORS

สร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญด้าน ESG ของ​ผู้ลงทุน โดยกำหนดหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code), สนับสนุนหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) และออกแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund) เพื่อป้องกัน greenwashing และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

เรียนรู้เพิ่มเติมPRODUCT
S

การสนับสนุนให้มีเครื่องมือระดมทุนใหม่รองรับธุรกิจ/โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือรองรับ green bond, social bond, sustainability bond และ sustainability-linked bond

เรียนรู้เพิ่มเติม


REVIEWERS & ASSESSORS

ส่งเสริมให้มีผู้ทำหน้าที่ประเมินในไทยเพื่อให้ความเห็นหรือรับรองผลิตภัณฑ์ความยั่งยืนเป็นไปตามมาตรฐาน และช่วยลดต้นทุนแก่กิจการ โดยปัจจุบันมี Tris Rating Thailand ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น local approved verifier รายแรก ภายใต้ Climate Bonds Standard 


​PLATFORM

พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลอย่างครบวงจรเพื่อแสดงข้อมูลของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลตราสารได้สะดวกขึ้น


COOPERATION

ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนตลาดทุนที่ยั่งยืน


 ​​

​เรียนรู้เพิ่มเติม
​Resource Center

Resou​rce Center for Sustainability-themed Bonds

Resource Center for Responsible Investment

​Product Platform

​Sustainability-themed Bond

​SRI Fund

​I Code

​​