Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการกำกับตลาดทุน​

4.png


นางพรอนงค์  บุษราตระกูล​

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

​ประวัติการศึกษา​ • DBA. (Finance), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •  MBA. (MIS), University of Dallas

 •  B.A. (การจัดการเชิงปริมาณ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​​ตำแหน่งปัจจุบัน​


 • หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ​กรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้  ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน

 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด

 • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานกำหนดมาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน และคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้อสอบและการวัดผล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 • ​อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

 • ​กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 • ​อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน

​ประวัติการทำงาน​


 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • ​กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 • ​อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

 • กรรมการอิสระ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

 • ​ประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการสำนักหักบัญชี ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายงานเลขาธิการ ​

โทรศัพท์ 0-2263-6223