Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​ตราสารทุน

 

​โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP)

 


สรุปหลักเกณฑ์

 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) 


โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) : (“EJIP") เป็นโครงการสำหรับกรรมการหรือพนักงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลักษณะให้ผลตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยการให้กรรมการหรือพนักงานมีการลงทุนแบบทยอยซื้อหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวดด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด (เช่น เดือน หรือไตรมาส) ตามความสมัครใจของบุคคลดังกล่าวแต่ละคน และบริษัทจะสมทบเงินเพิ่มให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกงวด ซึ่งโครงการในลักษณะนี้จะต้องมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการลงทุนซื้อหุ้นไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ มีลักษณะเอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจลงทุนและเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในได้

โครงการ EJIP ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต้องไม่มีลักษณะที่เอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจในการลงทุนได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และในกรณีที่มีการให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะกรรมการของบริษัท โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

(2)  มีข้อกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องนำส่งเงินสะสมเข้าโครงการเป็นงวดคงที่สม่ำเสมอตามจำนวนหรือสัดส่วนที่กำหนดในโครงการ เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 

 (3)  มีข้อกำหนดให้ผู้ดำเนินการตามโครงการต้องซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นรายงวด และในวันที่กำหนดแน่นอนซึ่งระบุไว้ในโครงการ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวต้องกระทำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

(4)  มีการแยกบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาตามโครงการดังกล่าวออกจากบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนส่วนตัวของกรรมการหรือผู้บริหาร


หน้าที่ภายหลังการอนุมัติโครงการ EJIP

การอนุมัติโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทมีหน้าที่

  • มีหนังสือรับรองต่อ ก.ล.ต. ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

  • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์  1-3​

โทรศัพท์ 0-2033-4644